2.08.2016

Happy Lunar New Year from the White House

Wishing you happiness, prosperity, fortune and good health in the Year of the Monkey.Happy Lunar New Year! May you and your loved ones eat delicious food and share in happy times.

In case you missed it, President Obama and the First Lady wished everyone happiness, prosperity, fortune and good health as we celebrate the Lunar New Year and welcome the Year of the Monkey.

Here's the President's message:


Michelle and I send our warmest wishes to everyone celebrating the Lunar New Year across America and around the world....

Posted by President Obama on Monday, February 8, 2016

Here's also the message translated in Chinese, Korean and Vietnamese:

Michelle and I send our warmest wishes to everyone celebrating the Lunar New Year across America and around the world. This is a time filled with family, get-togethers, and anticipation for the New Year – a tradition I remember fondly from growing up in Hawaii.

It's a time that also gives us the opportunity to honor the many contributions of the Americans who celebrate this holiday. Whether they've been here for generations or they're newly arrived, Asian Americans and Pacific Islanders have helped build our country and make us a beacon to the world. Their stories are woven into our larger story -- the patchwork quilt that is America – and they remind us that our strength comes from giving everyone a chance to contribute and welcoming each other into our communities. That's why Congress needs to reform our broken immigration system. In the meantime, we'll do what we can to make the system work better for families, workers, students, and entrepreneurs. And we'll keep fighting to give everyone a fair shot in the year ahead.

The Year of the Monkey emphasizes shared values like leadership, innovation, and progress. It's an opportunity to cherish the rich heritage that connects children with their past, and the traditions they'll carry into the future. So to everyone celebrating, from my family to yours, I wish you happiness, prosperity, and good health and fortune during the New Year!


我和米歇爾謹向亞裔美國人,太平洋島嶼居民,以及美洲和世界各地所有慶祝農歷新年的人們,致於最美好的祝願。新年是家人團聚,親友聚會,期待新的一年的時刻 – 這一傳統是我在夏威夷長大時的美好記憶。

借此新年到來之際,我們向眾多做出過貢獻, 正在慶祝這一節日的美國人致於敬意。無論他們在這裡已經幾代人,或者剛剛到達這裡,亞裔美國人,太平洋島嶼居民都致力於幫助我們的國家成為世界的燈塔。他們的故事和我們更大的故事交織在一起,成為我們美國象拼湊而成的一張大被的一部分—他們的故事使我們不忘這樣一個道理,我們的力量來自給每個人一個做出貢獻的機會,歡迎對方加入我們的社會和集體。這也是為什麼國會需要改革我們令人失望的移民制度。與此同時,我們將盡最大的努力使現行制度能更好地為家庭,工人,學生和創業者服務。並且,我們將在新的一年裡為給每個人一個公平的機會而堅持斗爭。

猴年注重的共同理念是領袖品質,創新精神和進步。這也是一個機會讓我們能夠保護我們豐富的文化遺產,使孩子們與過去聯系起來,並將這些傳統帶到未來。所有慶祝新年的人們,我和家人祝願你和家人,在新的一年裡,幸福,健康,諸事順利和好運!


미국 전역과 전 세계에서 이번 설 명절을 보내시는 분들께 미셸과 제가 따뜻한 인사를 전합니다. 설 명절은 가족과 친지간 모임으로 가득하고 새해에 대한 기대감으로 충만한 시간들입니다. 특별히 음력 설날은 제가 하와이에서 자라면서 제 마음속에 즐거운 기억으로 남아있는 전통입니다.

음력 설 명절은 평소 이 사회에 이바지하고 이 명절을 보내는 많은 미국인들의 노력을 기억할 수 있는 시간입니다. 그들이 최근에 미국에 정착했건 지난 몇 세대에 동안 이 곳에 살았건, 아시아계 미국인들과 태평양군도에 사는 미국인들이 이 나라를 세우고 우리가 전 세계를 비추는 등대 역할을 할 수 있게 하였습니다. 그들의 삶의 이야기가 미국이라는 조각보와 같이 더 큰 우리의 이야기를 만들어 냈습니다. 그들의 이야기는 또한 우리 나라의 강점이 모든 사람들이 이 사회에 기여할 수 있는 기회를 제공하고 우리가 속한 공동체에 서로를 환영하는 것에서 비롯한다는 사실을 다시금 기억나게 합니다. 이와 같은 이유 때문에 우리 의회가 우리의 무너진 이민체계를 바로 잡아야 하는 것입니다. 한편, 우리는 가족, 노동자, 학생, 그리고 기업인들에게 더 나은 환경을 제공하기 위해 최선을 다할 것 입니다. 앞으로 한 해 동안 모든 이들에게 공정한 기회를 제공할 수 있노록 열심히 노력할 것 입니다.

이번 붉은 원숭이의 해는 리더십, 혁신, 그리고 진보와 같이 우리가 공유하는 가치들을 강조하고 있습니다. 이번 설 명절은 아이들을 과거로 연결시켜주는 풍부한 유산과 그들이 미래를 향해 가지고 나아갈 전통들을 소중히 여길 수 있는 좋은 기회입니다. 이번 명절을 보내는 제 가족과 당신의 가족을 포함하는 모든 분들에게 행복과, 번영, 그리고 건강과 행운이 올 한해 가득하시기를 기원합니다!


Nhân dịp đầu năm Tết Âm Lịch, chúng tôi xin gởi đến toàn thể quý vị khắp nơi trên Hoa Kỳ và toàn thế giới lời chúc nồng nhiệt nhất cho Một Năm Mới. Đây là thời gian để gia đình đoàn tụ, thân quyến họp mặt đón mừng Năm Mới, một truyền thống làm tôi ấm lòng khi hồi tưởng lại từ những ngày thơ ấu lớn lên ở tiểu bang Hạ Uy Di

Đây cũng là cơ hội để chúng ta vinh danh tất cả những người Mỹ cũng ăn mừng dịp lễ Tết Âm Lịch này. Bất kỳ những người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương này đã có mặt trên đất Hoa Kỳ từ nhiều thế hệ hoặc mới nhập cư, họ đã có công đóng góp xây dựng và phát triển quốc gia và làm đất nước chúng ta trở thành ngọn đuốc sáng cho toàn thế giới. Lịch sử Hoa Kỳ như một bức thảm đủ màu sắc và sinh động qua các trải nghiệm của từng người nhập cư vào Hoa Kỳ được thêu dệt vào kinh nghiệm chung của mọi người . Điều này giúp chúng ta ý thức rằng sức mạnh của quốc gia là do mọi người có cơ hội cùng đóng góp và được mời gọi hội nhập vào một cộng đồng chung. Chính vì vậy, Quốc Hội cần cải thiện chính sách di trú và nhập cư, mà hiện tại không hữu hiệu. Do đó trong thời gian này, chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi làm được để giúp các gia đình, các công nhân viên, sinh viên, và doanh nhân vượt qua các khó khăn trong vấn để nhập cư. Chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu để tạo cơ hội công bằng cho tất cả mọi người trong năm tới.

Năm Bính Thân là năm biểu tượng cho các giá trị chung như sự lãnh đạo, sự đổi mới, và sự tiến bộ. Đây là dịp để con em chúng ta đừng quên nguồn gốc, biết trân quý các các truyền thống văn hóa và sẽ đem gia sản văn hoá vào tương lai của các em. Cuối thư, gia đình chúng tôi xin gởi lời chúc Tết đến từng gia đình quý vị. Ước mong mọi người được Hạnh Phúc, Thịnh Vượng, Sức Khỏe Dồi Dào và Nhiều May Mắn trong Năm Mới.

More here: Year of the Monkey: President Obama Sends Best Wishes for the Lunar New Year


FACEBOOK

angry archive